Karam Hot Sauce

Karam Hot Sauce
350 gm X 12

Pickles and Olives